مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی

مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی


----------------------------

مهندسی معکوس چیست؟

به فرآیند بازتولید طراحی برد مدار چاپی، تجزیه ، تحلیل معکوس و تحقیق در مورد بردهای PCB مهندسی معکوس می گویند.  
-------------------

توانایی فنی در مهندسی معکوس و کرک آیسی :

مهندسی معکوس

مهندسی معکوس بردهای الکترونیک بخش اول


مهندسی معکوس بردهای الکترونیک بخش دوم