توانایی فنی مهندسی معکوس

مهندسی معکوس و ساخت برد های الکترونیکی

PCB TO SCH

  ساخت بردهای الکترونیکی دقیقا مشابه نمونه اصلی

POWER PCB

–  ادغام کردن چند برد در یک برد الکترونیکی

DIP TO SMD

  تغییر طراحی PCB بردهای DIP به صورت SMD

PCB TO PCB SMD

–  کوچک کردن مساحت برد به درخواست مشتری

–  استخراج دانش فنی و تحلیل مدار