ATMEGA8A-AU

ATMEGA8A-AU

8-BIT F:8KB EE:512B S:1KB 8-Bit Microcontroller ;Flash:8kbytes - Eeprom:512Bytes - Sram:1KBytes - Speed:0 - 16MHz - Voltage:2.7V

ATMEGA8A-AU